Hvad sker der, når klagefristen er overskredet?

Spørgsmål:

Vores søn kom for 4 år siden ud for en ulykke, da han kørte i bil på vej til arbejde. Han blev lam i sin ene arm, og han fik i tilknytning hertil også en dyb depression. Siden da har han haft svært ved at klare mange ting i sit liv. Han bor desværre i den anden ende af landet.

En dag vi besøgte ham, fandt vi ud af, at han havde fået afslag på en ansøgning, han havde sendt til kommunen om hjælpemidler. Klagefristen var overskredet med flere uger. Vi havde, inden ansøgningen blevet sendt, snakket om, at vi ville klage, hvis der kom et afslag. Vi skyndte os at hjælpe ham med at skrive en klage og fik det også sendt af sted samme dag. Nu vil jeg spørge, om det hele er for sent?

Svar:

En klage vedrørende hjælpemidler skal indgives til Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Hvis klagefristen er overskredet, kan Ankestyrelsens styrelseschef imidlertid se bort fra den, når der er særlig grund hertil. Disse regler står i Lov om Retssikkerhed § 67.

Der kan fx foreligge en særlig grund, hvis fx klageren er bortrejst eller indlagt på sygehus, når afgørelsen kommer frem, eller hvis klageren har vanskeligt ved at læse en afgørelse og formulere en klage på grund af sproglige vanskeligheder eller psykisk funktionsnedsættelse. Det har bl.a. i praksis vist sig, at en klager med en psykisk lidelse har fået dispensation for en overskridelse af klagefristen med 11 dage, idet lidelsen dels gjorde det vanskeligt for ham at beslutte sig til at klage, dels gjorde at han havde behov for hjælp til at klage.

Det skal dog påpeges, at det er undtagelsen, at der gives dispensation, og at dispensation alene gives efter nøje overvejelse af, om der er særlig grund hertil, og kun når der er særlige undskyldelige omstændigheder. Man skal derfor altid sikre sig, at klagen indgives inden klagefristens udløb – evt. med foreløbig klage i første omgang.

Jeg kan desværre ikke sige noget konkret om, hvorvidt Ankestyrelsen vil behandle jeres søns klage, men jeres søn har jo altid mulighed for at søge om det pågældende hjælpemiddel en gang til, hvorved han opnår en ny klagefrist. Der er ikke noget til hinder for, at en person, som er kommet for sent med indgivelse af en klage over en kommunal afgørelse, umiddelbart eller kort tid efter klagefristens indtræden på ny søger kommunen om samme ydelse. Man kan sågar under en verserende klagesag indgive ansøgning om samme ydelse.

Det skal imidlertid understreges, at det ikke har nogen betydning for selve indholdet af afgørelsen at indgive ansøgning flere gange. Det hjælper således ikke at blive ved med at ansøge om det samme hjælpemiddel igen og igen.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist