Kan jeg få erstatning, når skyldsspørgsmålet deles?

Spørgsmål:

I januar 2017 kom jeg kørende hjem fra arbejde, da en modkørende bilist kørte over i min vejbane og torpederede min bil. Jeg går nu sygemeldt fra mit job og er temmelig bekymret for fremtiden.

Den vej, hvor jeg blev påkørt, er en smal vej, hvor der ikke er nogen midterstriber. Normalt er der ingen problemer med at passere hinanden, og jeg har pendlet til job ad den vej i mange år. Men nu har politi og forsikringsselskaber afgjort, at fordi der ingen midterstriber er på vejen, så skal vi dele skyldspørgsmålet. På de billeder, politiet tog af ulykkesstedet, efterlades ingen spørgsmål om, hvor skylden burde placeres - min bil var presset ca. 30 cm ind i en lodret skrænt i min højre side.

Mit forsikringsselskab er helt enig i, at modparten burde påtage sig den fulde skyld, og at han sandsynligvis har siddet og sms’et eller været ukoncentreret og derved har overset min bil og er kørt over i min vejbane.

Men modparten vil selvfølgelig ikke påtage sig nogen skyld. Jeg er bekymret for, om jeg overhovedet kan få erstatning, når vi skal dele skyldsspørgsmålet.

Svar:

Jeg vil indledningsvist sige, at der er en fast praksis for, at sammenstød mellem to modkørende ofte vil ende ud i en ligedeling af ansvaret, medmindre der er klare beviser for, at den ene part er over vejmidten eller har overskredet en fuldt optrukken midterstribe.

Det er nok denne praksis, der har spillet ind i forbindelse med vurderingen af din ulykke, hvor der - som jeg læser din mail - dels er givet modstridende forklaringer af parterne, dels ikke har været uvildige vidner.  

Der er en lang række situationer, hvor der er en fast praksis for skyldsfordeling ved færdselsuheld. Det kan du læse mere om på Forsikring & Pensions hjemmeside

Dernæst vil jeg sige, at det forholder sig sådan, at ved personskader indtrådt ved trafikuheld skal den, der er ansvarlig for en bil, erstatte de skader, som bilen volder ved færdselsuheldet. Det skyldes, at Færdselsloven er et område, hvor der gælder et såkaldt objektivt princip, hvilket betyder, at man er berettiget til erstatning, uanset hvis ”skyld” det er, at skaden er sket.

Der ydes så godt som altid fuld erstatning for personskade i færdselssager. Kun i de tilfælde, hvor den skadelidte har udvist særligt kvalificeret grov uagtsomhed, kan der blive tale om, at erstatningen nedsættes med typisk 1/3. Helt undtagelsesvist kan erstatningen bortfalde. Det vil sige, at der som altovervejende udgangspunkt altid er dækning fra den lovpligtige ansvarsforsikring uanset skyldspørgsmålet.

Hvis din bekymring også retter sig mod eventuelle egne forsikringer - ulykkesforsikringer og lignende - forholder det sig således, at der findes situationer, hvor en ulykkesforsikring ikke vil betale erstatning. Det er imidlertid typisk også her, hvis ulykken skyldes, at den forsikrede har båret sig groft uagtsomt ad, at den forsikrede har lavet skaden med vilje, selvforskyldt beruselse og lignende. Det vil altid være en konkret vurdering.
 
Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen