Kan jeg få noget for tabt erhvervsevne?

Spørgsmål:

Jeg kom for 20 år siden ud for en trafikulykke. Min modpart påtog sig det fulde ansvar, og jeg fik udbetalt en méngodtgørelse på 8 %, men jeg fik ingen erstatning for tab af erhvervsevnen. Jeg har dog også klaret at have fuldtidsarbejde lige siden. Nu frygter jeg imidlertid for min fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, for jeg har gennem de seneste par år fået flere og flere symptomer. Bl.a. har jeg fået konstateret svær slidgigt i ryggen på det sted, hvor jeg oprindeligt blev ramt (kan ses på røntgenbillede).

Mit spørgsmål er, om jeg godt kan få noget for tab af erhvervsevnen nu? Jeg tænker bl.a. på, at jeg jo ikke fik nogen erhvervsevnetabserstatning dengang. Kan jeg evt. også få noget mere i méngodtgørelse?

Svar:

Selv om en ulykke er 20 år gammel, er det efter visse omstændigheder muligt at få den genoptaget. Det fremgår af Lov om Erstatningsansvar § 11, at der er mulighed for at få genoptaget en afsluttet sag om godtgørelse eller erstatning, hvis sagens faktiske omstændigheder har ændret sig væsentligt i forhold til dem, der blev lagt til grund ved sagens afslutning.

En sag kan kun genoptages, hvis der er grundlag for mindst at forhøje enten ménopgørelsen eller erhvervsevneerstatningen, men det er til gengæld ikke nogen betingelse, at den første sag resulterede i, at der blev ydet godtgørelse eller erstatning. Der gælder en forældelsesfrist på 3 år fra det tidspunkt, hvor man er klar over, at der er yderligere krav om erstatning fra den ansvarlige skadevolder. Det er endvidere en forudsætning, at det kan dokumenteres, at der er årsagsforbindelse mellem forværringen og ulykken, og det kan være meget svært at bevise, særligt hvis der er gået en lang årrække. Forhøjelsen skal endelig være begrundet i ændrede forhold hos den skadelidte, – enten helbredsmæssige ændringer eller ændringer i den pågældendes faktiske erhvervsevne. Der skal være tale om en uforudset ændring i tilstanden.

Jeg har desværre ingen mulighed for at udtale mig om de konkrete muligheder for at få genoptaget din sag. Her er du nødsaget til at tage kontakt til pågældende forsikringsselskab. Du kan jo også vælge at få de advokater, som UlykkesPatientForeningen har et samarbejde med, til at give en vurdering af din sag.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist