Har jeg ret til dækning af merudgifter?

Spørgsmål:

Jeg har brug for jeres hjælp til at afklare, om jeg kan gøre brug af § 100 i Serviceloven. Jeg kom til skade i 2012, og det første år betalte min ulykkesforsikring alt, derefter smækkede de pengekassen i.

Jeg betaler selv for at gå til varmtvandsgymnastik en-to gange ugentlig og for at gå til fysiurgisk massage. Dertil kommer den almindelige fysioterapi, som jeg også selv skal betale. Desuden har jeg udgifter til smertestillende medicin.

Jeg kom i 2013 på førtidspension. Kan jeg komme ind under § 100 om merudgiftskompensation og hvis jeg kan, har jeg så ret til at få det med tilbagevirkende kraft for alle de udgifter, jeg har haft, siden forsikringen ophørte med at betale?

Svar:

Tak for dit spørgsmål.

Personkredsen ift. §100

Merudgifter bevilliges til voksne, der ikke modtager folkepension eller førtidspension efter reglerne fra før 1.1. 2003 (med mindre vedkommende er bevilliget støtte efter servicelovens §95 eller §96).

For at være omfattet af personkredsen ift. §100, og dermed være berettiget til merudgiftsdækning skal man endvidere opfylde følgende: Der skal være tale om en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af et sådan omfang i den daglige tilværelse, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Det betyder, at der skal være tale om væsentlige og varige helbredsmæssige begrænsninger, der bevirker, at man har behov for hjælp og støtte på forskellig vis for at få hverdagen til at fungere. Det kan fx være, at man er bevilliget sociale ydelser eller støtte. Det kan være, at man er bevilliget praktisk hjælp eller ledsagelse. Det kan være, at man får massiv hjælp fra sit eget netværk. Det kan være, at man gør ting langsommere eller anderledes end alle andre. Det kan være, at man må købe bistand fra andre mm.

Det er også en betingelse, at de samlede merudgifter overstiger et beløb på kr. 6.408,- pr. år.

Der er tale om en konkret og individuel vurdering ift., om en borger opfylder personkredsen. Du kan læse mere om personkredsen på borger.dk.  

De egentlige merudgifter

Hvis kommunen vurderer, at man tilhører personkredsen, skal kommunen forholde sig til, hvilke merudgifter der kan dækkes.

Der skal være tale om nødvendige merudgifter, som er en direkte følge af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan kompenseres efter anden lovgivning.

Der kan som udgangspunkt ikke ydes merudgiftsdækning til behandlingsudgifter. Det vil sige, at der ikke vil kunne bevilliges merudgiftsdækning til fysioterapeutisk behandling.

Der kan ydes merudgiftsdækning til nødvendige medicinudgifter.

Du kan læse mere om eksempler på merudgifter på borger.dk.

Bevillingstidspunkt

Hvis en borger vurderes at være berettiget til merudgiftsdækning, ydes denne med virkning fra ansøgningstidspunktet, hvis borgeren på det tidspunkt opfylder betingelserne. Der kan ikke ydes merudgiftsdækning med tilbagevirkende kraft.  

Videre forløb

Jeg kan ikke umiddelbart ud fra de oplysninger, du kommer med i dit spørgsmål vurdere, om du opfylder betingelserne ift. merudgiftsdækning. Det må komme an på en egentlig ansøgning.

Du skriver, at du har mange udgifter ift. behandling. Har det været undersøgt, om der er nogen muligheder for træning/behandling via kommunale tilbud? Du kan læse mere om mulighederne på borger.dk eller kontakte din kommune for yderligere rådgivning og vejledning. Og har du mon søgt om tilskud til dine behandlinger via fx enkeltydelser? Du kan læse mere om muligheden på borger.dk eller ved at kontakte kommunen for rådgivning og vejledning.

Vh
Bente Elton, socialrådgiver