Førtidspension

Hvis det ikke er muligt for dig at varetage et arbejde på grund af en ulykkesskade eller sygdom, kan du eventuelt få førtidspension.

Dit jobcenter kan tilkende dig førtidspension, hvis din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat, og det ikke er muligt, at du kan komme til at arbejde og forsørge dig selv – heller ikke med støttende foranstaltninger.

Vurdering af arbejdsevne

Før du kan få tilkendt førtidspension, skal jobcenteret vurdere din arbejdsevne, og om det er muligt at udvikle din arbejdsevne. De skal vurdere, om det er muligt for dig at vende tilbage til arbejdsmarkedet, eventuelt med støttende foranstaltninger.

Hovedreglen er, at din arbejdsevne skal afklares, og at du indgår i et forløb - fx ressourceforløb og/eller virksomhedspraktik. Det afklarende forløb tilrettelægges individuelt under hensyn til dine forudsætninger og i videst mulig omfang også efter dine egne ønsker.

Undtagelsen er særlige tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle din arbejdsevne - fx ved svær sygdom eller betydelig funktionsnedsættelse. I sådanne tilfælde kan du få tilkendt førtidspension uden forudgående afklaring.

Støttende foranstaltninger

Er din arbejdsevne nedsat, kan du være berettiget til støttende foranstaltninger, der gør det muligt for dig at arbejde og forsørge dig selv.

Læs mere om muligheder for at vende til arbejde

Alder

Som udgangspunkt er førtidspension en ydelse, der tilkendes, hvis du er fyldt 40 år.

Er du i alderen 18 til 39 år kan du alene tildeles førtidspension, hvis det er åbenlyst, at din arbejdsevne er varigt nedsat, at din arbejdsevne ikke kan forbedres, og du ikke vil kunne komme til at forsørge sig selv - selv med brug af støttende foranstaltninger.

Økonomi

Udbetaling af førtidspension sker på baggrund af en beregning af dine, og din eventuelle ægtefælle eller samlevers, samlede økonomiske forhold.

Den samlede indkomst kan fx være:

  • Personlig indkomst (fx løn og løbende udbetalinger fra eventuelle andre pensioner)
  • Positivt afkast af investeringer (fx renteindtægter)
  • Andre løbende udbetalinger

Seniorførtidspension

Du kan tilkendes seniorførtidspension, hvis du har højst 5 år til folkepensionsalderen og har en aktuel og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.

For at seniorførtidspension er det også et krav, at din arbejdsevne er nedsat i en grad, så du ikke, med de forudsætninger du har på det tidspunkt du søger om seniorførtidspension, kan forsørge dig selv ved et almindeligt arbejde eller et fleksjob.

Førtidspension efter ”de gamle regler”

Er du tilkendt førtidspension før 2003 gælder andre regler, både hvad angår kriterier for tilkendelse og udbetaling af pension. Pensionen kan ikke frakendes.

Invaliditetsydelse

Har du en lønindtægt eller efterløn, og modtager du invaliditetsydelse, skal du være opmærksom på, at du kan søge denne ydelse omkonteret til førtidspension. Dette skal gøres ca. 6 måneder før du fylder 65 år og udbetalingen kan fortsætte frem til du fylder 67 år.

Bistandstillæg/plejetillæg

Hvis du har bistandstillæg eller plejetillæg, beholder du tillægget, når du bliver folkepensionist.