Gå til hovedindhold

Hvilke rettigheder og muligheder har du?

Få overblik over nogle af de muligheder, du har for at få støtte i hverdagen.

To personer sidder og taler sammen foran en computer

Når din nærmeste bliver ramt af en ulykke, har du som pårørende nogle muligheder og rettigheder ift. fravær, hjælp og støtte. I denne artikel vil vi forsøge at opridse nogle af de mest relevante støttemuligheder, hvis din ægtefælle eller samlever bliver ramt af en ulykke.

Desværre oplever pårørende ofte, at de selv skal opsøge information, hjælp og støtte. Dette kan være vanskeligt, når man ikke kender sine rettigheder, og ikke har overskud til selv at være opsøgende, og måske heller ikke er i stand til at sætte ord på sine behov.

Nedenstående illustrer de støttemuligheder, der findes, når der er tale om en voksen ramt og en voksen pårørende.

Der eksisterer andre støttemuligheder, hvis der er tale om pårørende til børn.


Fravær fra eget arbejde

Umiddelbart efter ulykken

En ansat har i henhold til ’Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager’ ret til fravær fra sit arbejde i umiddelbar forbindelse med en ulykkes indtræden – såkaldt force majeure. Du har som ansat endvidere ret til fravær i forbindelse med egentligt pasnings- og plejeorlov (dette uddybes nærmere nedenfor).

Med andre ord – hvis du får besked om, at en af dine nærmeste pårørende har været involveret i en ulykke, har du ret til fravær i umiddelbart tilknytning hertil. Retten til fraværet indebærer også, at arbejdsgiver ikke må fyre dig, hvis du udnytter din ret til denne type fravær.

Der fremgår dog ikke noget konkret af reglerne ift. ’force majeure’, men der er umiddelbart tale om fravær af kortere tid, og det skal aftales med den enkelte arbejdsgiver, evt. i dialog med din tillidsrepræsentant eller HR-afdeling.

Sygemelding

Retten til sygedagpenge/løn under sygdom er blandt andet betinget af, at du er uarbejdsdygtig pga. egen sygdom. Der kan naturligvis være situationer, hvor du pga. psykisk påvirkning er uarbejdsdygtig, men udgangspunktet er, at du ikke kan modtage sygedagpenge/løn under sygdom alene med henvisning til, at din ægtefælle har været involveret i en ulykke.

Ansættelse af pårørende

Der findes i Serviceloven regler om muligheden for at få egentlig pasnings- og plejeorlov, hvor du som pårørende får orlov fra dit arbejde og bliver ansat af kommunen til at varetage pasning og pleje af en nærtstående med fysisk eller psykisk handicap, langvarig alvorlig sygdom eller som er døende. Ansættelse kan dog kun ske i de tilfælde, hvor der er enighed om ansættelsen, og hvor den ramte har behov for massiv pleje.

Der findes også mulighed for at ansætte en pårørende til andre typer hjælp og støtte i hverdagen. Disse muligheder tager dog primært udgangspunkt i den ramtes behov. Det kan fx være ift. personlig og praktisk hjælp, BPA og i ganske særlige tilfælde ledsageordning.

Forventninger til pårørende

Ankestyrelsen har i en principafgørelse pointeret, hvordan kommunerne i udmåling af hjælp efter Serviceloven skal forholde sig til kompensation og inddrage hele husstanden i vurderingen af behov for og retten til hjælp. Her bliver det understreget, at kommunerne skal tage hensyn til pårørende og vurdere, hvorvidt disse har særlige forhold, der afholder dem fra at kunne deltage i fælles opgaveløsning.

Det fremgår af afgørelsen at:
”Enhver person i husstanden skal bidrage til at løse sin andel af de praktiske opgaver i hjemmet. En kommune skal derfor bedømme borgerens samlede situation og om nødvendigt inddrage oplysninger om eventuelt andre medlemmer af husstanden.

En kommune kan lægge til grund, at et medlem af en husstand kan varetage sin forholdsmæssige andel af opgaverne i hjemmet, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Det kan være forhold som fx helbred, ressourcer og livssituation eller lignende. Hvis dette er tilfældet, skal kommunen undersøge og vurdere, i hvilket omfang den enkelte i husstanden, i lyset af sin situation, er i stand til at deltage i at løse de fælles opgaver i hjemmet. Den forholdsmæssige andel nedsættes konkret til, hvad der kan begrundes i de særlige forhold.”

Ring til UlykkesLinjen

På UlykkesLinjen kan du tale med fagpersoner, der kender til livet som pårørende til en ulykkesramt.

Er du i tvivl om dine rettigheder om muligheder, så kontakt UlykkesLinjen.