Det betyder den nye Servicelov for dig

Den 1. januar 2018 trådte de meget omtalte ændringer af Serviceloven i kraft. Du får her et overblik over de vigtigste ændringer for UlykkesPatientForeningens medlemmer.

Fremadrettet skal der i endnu højere grad være fokus på sammenhængende og helhedsorienterede indsatser, der tager udgangspunkt i dine behov. Der skal også være øget fokus på rehabilitering.

Det pointeres endvidere, at borgere uden udviklingspotentiale skal have egentlig kompensation i forhold til funktionsnedsættelsen. Med andre ord skal borgere ikke tvinges gennem eventuelle rehabiliteringstiltag, hvis det er formålsløs.

De nye regler giver kommunerne mulighed for mere forebyggende tiltag for borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Der er ikke krav om, at tilstanden er varig. Det vil sige, at der er mulighed for midlertidige løsninger, så situationer ikke forværres. 

Relevant i den forbindelse er også muligheden for at få bevilliget hjælpemidler og forbrugsgoder i en kortere tidsbegrænset periode. Kommunerne har hidtil kun kunne bevillige hjælpemidler og forbrugsgoder, når der var tale om varigt nedsat funktionsevne, men her er der altså kommet nye muligheder.

Der er sket flere ændringer på dette område:

Tilskud til fabriksmonteret udstyr

Du kan nu få tilskud til særlig indretning, som bilen er forsynet med fra fabrikken. Det får den betydning, at du fremadrettet kan få støtte til reparation af særlig indretning, der er fabriksmonteret.

Afdragsfrihed under uddannelse

Der er sket en præcisering af målgruppen for afdragsfrihed under uddannelse. Denne er nu identisk med målgruppen, der kan få støtte til køb af bil på grundlag af uddannelse.

Udskiftning af bil

Perioden for genanskaffelse er blevet forhøjet fra seks til otte år for nye tilkendelser af bilstøtte. Samtidig er det blevet muligt at få bevilliget en førtidig udskiftning, hvis det efter en samlet vurdering er uhensigtsmæssigt at reparere bilen. Der kan altså nu bevilliges førtidig udskiftning:

  • Når der er tale om en mandagsbil
  • Når borgerens funktionsevne har ændret sig væsentligt
  • Hvis bilen er totalskadet
  • Når det ved erklæring fra en synsvirksomhed er dokumenteret, at udgifterne til reparation af bilen vil være uforholdsmæssigt store.

 

Der er ligeledes åbnet op for en forenklet ansøgningsprocedure i forhold til udskiftning af bil. Fremadrettet kan du henvende dig til kommunen efter syv år og søge om udskiftning. Der er dog ikke nogen garanti for, at kommunen har truffet en afgørelse inden bevillingsperioden på ottende år udløber.

Støtte til automatgear

Reglerne for støtte til automatgear/elektronisk styrede gear er også ændret. Nu ydes der kun tilskud til de faktiske udgifter til automatgear - dog maksimalt op til 25.905 kr. (2017). Genanskaffelsesperioden for automatgear forhøjes fra seks til otte år, så den følger den nye generelle genanskaffelsesperiode.

OBS

Ændringerne i bilbekendtgørelsen gælder udelukkende for ansøgninger, der er indgivet til kommunalbestyrelsen den 1. januar 2018 eller senere.

Ansøgninger, der er indgivet før dette tidspunkt, behandles efter de hidtil gældende regler. Det betyder også, at biler, som er bevilget på baggrund af en ansøgning, som er indgivet før 1. januar 2018, er omfattet af de hidtil gældende regler, når det drejer sig om genbevilling, førtidig udskiftning samt tilskud til særlige indretninger - herunder hjælp til reparation, udskiftning og afmontering.

Kilde Børne- og Socialministeriet

I enkle og entydige sager kan kommunerne fremover vælge at anvende forenklet sagsbehandling. Det vil sige, at kommunen alene ud fra ansøgning og en tro- og loveerklæring fra dig kan bevillige hjælpemidler og forbrugsgoder.

Tro- og loveerklæringer vil fremover også kunne udløse en genbevilling af hjælpemidler, hvis din funktionsevne i al væsentlighed er uændret. Det giver en væsentligt hurtigere sagsbehandling.

Disse tro- og loveerklæringer vil også kunne benyttes i forbindelse med reparation af hjælpemidler.

Der er ligeledes lagt op til, at kommunerne har mulighed for at opstille retningslinjer i forhold til reparation af hjælpemidler, så det er mere enkelt og gennemskueligt for borgerne.

Også merudgiftsområdet (§100) er blevet berørt. Der skelnes nu mellem sandsynliggjorte og dokumenterede udgifter, og der indføres nye standardbeløb.

Med den nye Servicelov ydes der et standardbeløb på 1.000 kr., hvis de sandsynliggjorte merudgifter ligger i intervallet 524 kr. – 1.500 kr. om måneden. Der ydes et standardbeløb på 2.000 kr., hvis de sandsynliggjorte merudgifter ligger i intervallet 1.501 kr. – 2.500 kr. om måneden.

Ved dokumenterede merudgifter på over 2.500 kr. om måneden dækkes de faktiske udgifter.

OBS

Det er først i forbindelse med den årlige revurdering eller før i det tilfælde, at der er behov for tidligere opfølgning, at det nye udmålingssystem bliver en realitet for den enkelte borger. Man fortsætter altså med nuværende bevilling indtil videre. Senest 31. december 2018 skal alle borgere være revisiteret efter de nye regler.

Der er blevet indført en godkendelsesordning for foreninger og virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktionen for dig, der har en BPA.

Fremover vil der være bagudbetaling af tilskud til disse foreninger og virksomheder. Der er endvidere indført en øvre ugentlig arbejdstid på 48 timer for nærtstående i de ordninger, hvor den nærtstående er både arbejdsgiver, arbejdsleder og hjælper for borgeren.

OBS

Der er fastsat en overgangsperiode på tre måneder for bagudbetalt BPA tilskud til foreninger og virksomheder. Ligeledes er der fastsat en overgangsperiode på halvandet år til at opnå godkendelse for allerede etablerede foreninger og virksomheder.

En af de ændringer, der har været meget fokus på, er, at der indføres et minimumsvarsel på 14 uger for afgørelser, hvor nedsættelsen eller frakendelsen af hjælpen har særligt indgribende betydning for den enkelte. Varslet betyder, at kommunens afgørelse får opsat virkning i 14 uger, så afgørelsen først træder i kraft herefter.

Det gælder blandt andet for:

  • §95 om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere
  • §96 om borgerstyret personlig assistance
  • §114 om støtte til bil (dog kun i de tilfælde, hvor støtte til bil frakendes inden udløb af genanskaffelsesperioden)

 

OBS

Ankestyrelsen oplyser i forbindelse med de nye regler, at hvis borgeren klager til Ankestyrelsen, skal klagesagen som udgangspunkt være afsluttet inden for de 14 uger. Det betyder, at:

  • Borgeren har fire uger til at klage
  • Kommunen har to uger til at genvurdere på baggrund af klagen
  • Ankestyrelsen har otte uger til at behandle klagen

 

For at Ankestyrelsen kan overholde fristen på otte uger, er det afgørende, at kommunen sender sagen inden for seks uger efter afgørelsen. Hvis Ankestyrelsen ikke kan nå at behandle sagen inden for de 14 uger, kan de vælge at tillægge klagen opsættende virkning ud over de 14 uger.