Søg om julelegat

UlykkesPatientForeningen har i år mulighed for at yde et begrænset antal julelegater til medlemmer med et aktivt medlemskab.

Ved tildeling af legaterne tages der hensyn til ansøgerens økonomiske forhold. Legatportionerne er som udgangspunkt på 500 kr. 

UlykkesPatientForeningens ansøgningsfrist er d. 21. november 2021.

Skal vedhæftes for at komme i betragtning. OBS: Du kan kun uploade årsopgørelsen i PDF-format.

Samtykke

Hermed bekræftes ved underskrift, at anførte oplysninger er korrekte. Til brug for uddeling af legater modtager UlykkesPatientForeningen/PolioForeningen i visse tilfælde finansiering fra private fonde. Du giver hermed samtykke til, at UlykkesPatientForeningen/PolioForeningen kan videregive din legatansøgning med bilag samt eventuelle mundtligt indhentede oplysninger fra dig til sådanne fonde i forbindelse med behandlingen af din ansøgning. Du giver endvidere samtykke til, at UlykkesPatientForeningen/PolioForeningen kan videregive oplysninger fra din journal i Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter, som skønnes relevante og nødvendige for at opnå støtte.