Mærkesager

Vi arbejder for bedre vilkår for mennesker med funktionsnedsættelse som følge af alvorlig ulykke eller sygdom.

UlykkesPatientForeningen bidrager til at skabe bedre vilkår inden for sundheds- og handicapområdet ved at kæmpe for en række centrale problemstillinger.

Målet er klart - mennesker med fysisk funktionsnedsættelse skal have samme muligheder for at leve et rigt og værdigt liv som andre. Vores grundlag er FN’s Handicapkonvention.

Vi er medlemmernes talerør i det politiske system, og vi arbejder både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Lokalt er det vores 16 kredse, der har kontakt til kommuner og regioner og indgår i blandt andet lokale handicapråd.

Nationalt samarbejder vi med Danske Handicaporganisationer og Danske Patienter, mens vi internationalt er aktive inden for blandt andet ulandsarbejde og i Den Europæiske Rygmarvs Organisation ESCIF og det nordiske rygmarvsamarbejde NoSCoS.

For os er det vigtigt, at vi sammen kan skabe værdi for samfundet og for den enkelte ulykkespatient.

Vi arbejder for et samfund, der behandler den enkelte med respekt og ligeværd. Vi har fem pejlemærker for vores indsats:

  1. Specialiseret behandling og rehabilitering
  2. Arbejde og forsørgelse
  3. Tilgængelighed
  4. Retssikkerhed
  5. Handicapbiler

Specialiseret behandling og rehabilitering

Vi arbejder for, at alle nytilskadekomne kan få en professionel behandling, der tager højde for de problemstillinger, som den enkelte patient står over for. Vi arbejder for lighed i sundhedsvæsnet, så alle kan nyde godt af den bedst mulige behandling.

Vi arbejder for, at ulykkespatienter får hjælp til at komme videre i livet med den rette specialiserede og tværfaglige rådgivning, behandling og genoptræning.

Omkring 100.000 danskere lever med alvorlige følgevirkninger efter en ulykke, og de skal have professionel hjælp.

Arbejdsmarked og forsørgelse

Beskæftigelsesandelen for mennesker med handicap er kun 43 procent, mens den for mennesker uden handicap er 77 procent.

Vi arbejder for, at ulykkespatienter kan bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet eller vende tilbage i det omfang, det er muligt. Vi tror på, at det giver stor værdi for den enkelte og samfundet, hvis man kan bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi har en særlig viden om, hvad der er af støttemuligheder, når man skal ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

For dem, der ikke kan varetage et job, er det vigtigt, at de tilbydes et tilstrækkeligt grundlag til at forsørge sig selv og muligheden for at leve et værdigt liv.

Vi arbejder også for, at ældre med handicap kan bevare deres merudgiftskompensation (Serviceloven § 100), når de bliver folkepensionister. Som det er nu, falder merudgiftskompensationen bort, når man bliver folkepensionist, og det betyder for mange, at det er svært at opretholde en ligeværdig livsførelse.

Tilgængelighed

Manglende fysisk tilgængelighed er et stort problem for mennesker med funktionsnedsættelser. Den manglende tilgængelighed gør det svært at deltage i samfundet.

Vi arbejder for, at den fysiske tilgængelighed bliver bedre, så ingen bliver lukket ude. Vi samarbejder blandt andet med arkitekter og andre interessenter for at gøre det offentlige byrum tilgængeligt for alle.

Retssikkerhed

Vi arbejder for at genoprette borgernes tillid til det offentlige. Det skal være sådan, at systemet er til for borgerne og ikke omvendt.

Mange borgere bliver i dag nødt til at få hjælp fra en advokat, private socialrådgivere eller fra patientforeninger, inden de skal i kontakt med deres kommune. Flere borgere oplever, at kommunen med vilje trækker afgørelser i langdrag og spekulerer i at lade borgerne anke sagerne for hermed at spare penge.

Det primære er, at borgerne får den rigtige afgørelse i første omgang baseret på en konkret og individuel sagsbehandling.

Vi tilbyder hjælp til medlemmerne i form af bisiddere eller via relevant information og vejledning fra vores socialrådgivere.

Handicapbiler

HandicapBilistCentret, der bliver drevet af UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen, løser en opgave med bred interesse for samfundet, og det skal centret gerne fortsætte med.

Kunderne i centret kommer med alle typer af handicap, og fælles for dem er, at de har et behov for at blive mobile.

De seneste år er det blevet sværere og sværere at få tilkendt en handicapbil, og mange opgiver på forhånd at søge, da de frygter afslaget.

Det er dog vigtigt, at dem, der har brug for det, også får en handicapbil, da mobilitet er en afgørende faktor i forhold til at tage del i samfundet.