Organisation

UlykkesPatientForeningen er en demokratisk medlemsforening. Se hvordan vi er bygget op.

UlykkesPatientForeningen er bygget op med et repræsentantskab, en hovedbestyrelse og kredsbestyrelser. Under hovedbestyrelsen er der er en række udvalg.

UlykkesPatientForeningen har tæt fællesskab med PolioForeningen - og repræsentantskab og hovedbestyrelse er øverste myndighed for begge foreninger.

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og består af medlemmerne af landets 16 kredsbestyrelser – i alt 80 personer.

Repræsentantskabet træder sammen hvert forår. Her drøftes foreningens strategi, økonomi, rammerne for foreningen, og der vælges medlemmer af hovedbestyrelsen.

På repræsentantskabsmødet deltager også en række af foreningens øvrige frivillige uden stemmeret.

Hovedbestyrelsen udgør sammen med den administrerende direktør foreningens daglige ledelse.

Hovedbestyrelsen består af i alt 12 medlemmer: Formanden, to næstformænd, syv menige medlemmer og to medarbejdervalgte medlemmer. Hovedbestyrelsen holder 5-6 møder årligt, hvor alle emner af overordnet betydning drøftes.

Se hvem der sidder i hovedbestyrelsen

UlykkesPatientForeningen har 16 kredse, der fordeler sig over hele landet. Kredsene har hver sin kredsbestyrelse, der gør et stort frivilligt arbejde. I kredsene kan du være med til at arrangere faglige og sociale arrangementer lokalt for medlemmerne eller være med til at udvikle lokale træningstilbud.

Kredsbestyrelsen består af op til 10 frivillige, der vælges ved den årlige kredsgeneralforsamling. I kredsbestyrelsen og kredsarbejdet er der både repræsentanter fra PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen og kredsene har både fokus på mennesker ramt af polio og ulykkespatienter i deres arbejde.

Kredsbestyrelserne udgør tilsammen repræsentantskabet, der træder sammen én gang årligt. Her træffes helt overordnede beslutninger, og der vælges medlemmer til hovedbestyrelsen.

Se kredsenes hjemmesider

UlykkesPatientForeningens koordinationsudvalg er et rådgivende organ for hovedbestyrelsen og laver aktiviteter målrettet ulykkespatienter.

Koordinationsudvalget har tilknyttet en række arbejdsgrupper, der laver sundhedsdage, wellnessweekend og spændende foredrag og arbejder politisk for at få fokus på deres mærkesager.

Kommissorium for koordinationsudvalg (pdf)

Kontakt
Formand for udvalget
Michael Bæk, ulykkespatient-udvalg@ulykkespatient.dk

Udvalget rådgiver hovedbestyrelsen i alle anliggender af sundheds- og forskningsmæssig karakter. Udvalget sikrer i samarbejde med en række eksterne eksperter, at den forskning, som Ulykkespatientforeningen støtter, har en høj videnskabelig og forskningsmæssig kvalitet.

Udvalget skal desuden løbende derudover sikre en løbende kommunikation om de støttede forskningsprojekter for medlemmer og andre relevante interessenter løbende kommunikeres.

Kontakt
Britta Quistgaard, centerdirektør
bgq@specialhospitalet.dk