Sygedagpenge

Du kan få sygedagpenge fra kommunen, hvis du bliver syg og ikke kan passe dit arbejde. Får du løn fra din arbejdsgiver under din sygdom, er det din arbejdsgiver, som modtager sygedagpengene.

Du har ret til at modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Kommunens afgørelse af, om du er uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet vurdering af din sygdom og dens indvirkning på din mulighed for at varetage dit arbejde.

For at få sygedagpenge skal du også opfylde beskæftigelseskravet i henhold til Lov om sygedagpenge.

Hvem kan få sygedagpenge fra kommunen

Sygedagpenge udbetales til

 • lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende, ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge
 • personer, der har pådraget sig en arbejdsskade, som er omfattet af lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Sådan søger du eller din arbejdsgiver om sygedagpenge

Hvis du er i arbejde og får løn under sygdom, vil din arbejdsgiver anmode om sygedagpengerefusion fra kommunen via Nemrefusion.

Hvis du ikke får løn under sygdom, kan du selv anmode om sygedagpenge fra kommunen via www.borger.dk.

Hvis du er selvstændig, skal du anmode om sygedagpengerefusion fra kommunen via Nemrefusion.

Når du eller din arbejdsgiver har anmodet kommunen om sygedagpenge, vil du modtage et oplysningsskema. Du skal udfylde oplysningsskemaet og returnere det til din kommune inden tidsfristen. Din kommune bruger oplysningsskemaet til at vurdere, om du er berettiget til sygedagpenge.

Hvis du er syg mere end 8 uger

Hvis du forventer at være sygemeldt i mere end 8 uger fra 1. sygedag, skal du indgå i et opfølgningsforløb hos kommunen. Du har ret og pligt til at deltage i kommunens opfølgning.

Hvis du er alvorlig syg, kan du blive fritaget fra kommunens opfølgning ved den såkaldte standby ordning. Her vil opfølgningen foregå på anden vis uden kontakt til dig, for eksempel ved at kommunen henter lægelige oplysninger fra behandlende læge.

Kommunen skal løbende i din sygedagpengesag vurdere, om du er berettiget til fortsat udbetaling af sygedagpenge. Endvidere skal din kommune tage stilling til om du på grund af din helbredsmæssige tilstand kan være berettiget til ressourceforløb, revalidering, fleksjob eller førtidspension.

Så længe kan du modtage sygedagpenge

Som hovedregel kan du få sygedagpenge i højest 22 uger inden for en 9-måneders periode.

Kommunen skal inden de 22 uger have foretaget en vurdering af din helbredsmæssige situation, hvor der tages stilling til, om der er grundlag for at forlænge din sygedagpengeperiode. Dette tidspunkt omtales som revurderingstidspunktet.

Der er 7 forskellige muligheder for forlængelse (Lov om sygedagpenge § 27):

 1. Når kommunen på det foreliggende grundlag anser det for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked,
 2. Når kommunen anser det for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 69 uger,
 3. Når du er under eller venter på lægebehandling, og du efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet,
 4. Når kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i kommunens rehabiliteringsteam, med henblik på at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension,
 5. Når en læge vurderer, at du har en livstruende, alvorlig sygdom,
 6. Når der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade
 7. Når der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension, eller kommunen har vurderet, at det er helt åbenbart, at din arbejdsevne ikke kan forbedres, og sagen derfor ikke skal forelægges et rehabiliteringsteam.

Hvis din sygedagpengeperiode ikke kan forlænges og kommunen fortsat vurderer, at du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, vil du overgå til et jobafklaringsforløb.

Muligt at blive delvist raskmeldt

Hvis du under din sygemelding er i stand til at genoptage dit arbejde på nedsat tid, kan du delvis raskmelde dig, og begynde at arbejde de timer, du kan.

Du skal være sygemeldt fra dit arbejde i mindst fire timer om ugen fra din ellers normale arbejdstid for fortsat at være berettiget sygedagpenge.

Muligt at miste ret til sygedagpenge

Du kan miste din ret til sygedagpenge:

 • Hvis kommunen ikke længere vurderer, at du er uarbejdsdygtig
 • Hvis du uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning
 • Hvis du mod lægens opfordring afviser behandling, eller hvis du mod lægens eller kommunens opfordring, afviser deltagelse i hensigtsmæssig optræning for at genvinde din arbejdsevne
 • Hvis du forhaler din helbredsmæssige tilstand

Sådan klager du over en afgørelse

Inden kommunen træffer afgørelse i din sygedagpengesag, skal du partshøres i forhold til den påtænkte afgørelse.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, hvis du ikke er enig. Kommunen skal forholde sig til dine bemærkninger, og vil derefter træffe den endelig afgørelse.

Du vil modtage et brev med afgørelsen og en klagevejledning. I klagevejledningen står beskrevet hvilke krav og tidsfrister din klage skal overholde. Du kan klage til kommunen både skriftligt og mundtligt.

Vi anbefaler, at du klager skriftligt og får en kvittering på denne, så du kan dokumentere din klage.

Når kommunen har modtaget din klage skal de genvurdere afgørelsen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, vil din klage blive videresendt til Ankestyrelsen, som derefter vil træffe afgørelse i sagen.