Erstatning efter en ulykke

Hvis du har været ude for en ulykke, kan du være berettiget til erstatning.

Hvis du har fået en skade og en anden person kan gøres ansvarlig for den, kan du få erstatning efter  erstatningsansvarsloven.

Du skal kunne bevise, at en anden er skyld i din skade, og du skal sende dit krav om erstatning til den pågældende eller den pågældendes forsikringsselskab.

Der findes særlige regler ved

  • Færdselsskader
  • Arbejdsskader
  • Voldssager

Færdselsskader

Hvis du kommer til skade i et trafikuheld, hvor der er et andet motorkøretøj involveret, er der tale om et såkaldt objektivt ansvar. Det betyder, at du er dækket af modpartens ansvarsforsikring, også selv om modparten ikke har været skyld i ulykken.

Som udgangspunkt vil du få fuld erstatning for den skade, du har fået i færdselsuheldet. Der kan dog være tilfælde, hvor forsikringsselskabet kan nedsætte eller bortfalde erstatningen, hvis du selv har handlet groft uagtsomt. Læs mere i færdselsloven kap. 16.

Hvis du er fører af en bil, der er udsat for en soloulykke, er der ikke nogen, der kan gøres ansvarlig for den skade, du pådrager dig. Derimod er passagerer i bilen dækket af din ansvarsforsikring. Du kan dog selv have tegnet andre forsikringer, som du er dækket af.

Hvis du er udsat for et trafikuheld og modparten flygter eller ikke har tegnet ansvarsforsikring, skal du kontakte Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM), der vil udrede erstatningen.

Arbejdsskader

Hvis du får en arbejdsskade, kan du få erstatning via arbejdsskadesikringsloven, selv om der ikke er andre der kan stilles til ansvar for din skade.

Læs mere om erstatning efter en arbejdsskade

Voldssager

Hvis du får skader efter et overfald og gerningsmanden er ukendt, under 15 år eller utilregnelig, giver staten erstatning og godtgørelse efter offererstatningsloven.

For at få erstatning efter denne offererstatningsloven, er det en betingelse, at du anmelder overfaldet til politiet inden 72 timer efter overfaldet er sket. Du skal ansøge om erstatningen hos Erstatningsnævnet inden 2 år fra overfaldet er sket. Læs mere i offererstatningsloven.

Der findes desuden særlige regler om erstatningsansvar ved produktansvar, skader forvoldt af hunde, luftfartsskader, patientskade og en række andre skader, som vi ikke vil uddybe her, men disse kan findes i de enkelte love på områderne.

Forskellige typer erstatning

Her kan du se, hvilke typer af erstatninger du kan få ifølge erstatningsansvarsloven.

Helbredelsesudgifter

Du kan have ret til dækning af eventuelle helbredelsesudgifter, hvis du som følge af din skade har behov for genoptræning eller lignende.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Du kan få dækket dit indtægtstab, indtil du kan begynde at arbejde igen. Der fradrages for løn under sygdom, dagpenge, erstatning for midlertidigt tab af erhvervsevne, forsikringsydelser, der har karakter af en virkelig skadeserstatning, og lignende ydelser.

Godtgørelse for svie og smerte

Du kan få udbetalt et skattefrit beløb pr. dag i den periode, hvor du er fuldt eller delvist sygemeldt på grund af skaden. I 2017 er godtgørelsen på 195kr. per dag, og du kan maks. få udbetalt 75.000 kr. svarende til lidt over et år.

Godtgørelse for varigt mén

Hvis dit varige mén som følge af skaden er 5 procent eller derover, har du ret til en godtgørelse, der kompenserer for de gener, som du har fået på grund af skaden eller sygdommen. Vær opmærksom på at enkelte forsikringer kan have højere grænser.

Erstatning for tab af erhvervsevne

Hvis din skade medfører, at du varigt vil have et indtægtstab, fordi du har begrænsede muligheder for at varetage et arbejde, har du ret til erstatning for tab af erhvervsevne.

Dit tab beregnes i procent, og der udbetales ikke erstatning hvis dit tab er mindre end 15 procent. Hvis du har en arbejdsskade, hvor du også får udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne, vil du få udbetalt differencen mellem arbejdsskadeerstatningen og erstatningen efter erstatningsansvarsloven.

Erstatning for tab af forsørger

Ved dødsfald, kan der udbetales rimelig erstatning for begravelsesudgifter, en erstatning på 30 procent af den erstatning den afdøde ville have opnået ved et fuldstændigt tab af erhvervsevne, erstatning til efterlevende børn samt overgangsbeløb. For yderligere uddybning af de forskellige erstatninger se Erstatningsansvarsloven § 12-14a.

Erstatning fra din egen forsikring

Ud over den erstatning du kan få hvis andre kan gøres ansvarlig for din skade, kan du også være dækket af dine privattegnede forsikringer.

Hvem skal du kontakte?

Hvis du kommer ud for en skade eller bliver alvorligt syg, skal du undersøge, hvor du er forsikret.

Udover dit private forsikringsselskab, hvor du blandt andet kan have tegnet en ulykkesforsikring, kan du også være dækket via dit pensionsselskab, din bank og din fagforening. Du skal derfor kontakte disse for at høre, om du er dækket forsikringsmæssigt af dem.