Kærlighed og økonomi

Måske er økonomi ikke det første, du tænker på, når forelskelsen og kærligheden banker på. Ikke desto mindre kan økonomi komme til at spille en væsentlig rolle i visse kærlighedsrelationer. Særligt i de tilfælde, hvor den ene eller begge parter modtager offentlige ydelser.

I forhold til flere offentlige ydelser spiller det nemlig en væsentlig rolle, om du er ’reelt enlig’ eller ej.

Og ændrer din civile status sig, har du oplysningspligt og har altså pligt til at fortælle myndighederne, at dine forhold har ændret sig.

For nogle kan det have store økonomiske konsekvenser, og det er derfor en god idé at sætte sig ind i, hvad kærligheden kan betyde for økonomien.

Her er eksempler på ydelser, hvor din civile status har betydning

Når du får kontanthjælp, gælder reglerne om gensidig forsørgerpligt for ægtefæller. Det betyder, at du ikke kan få kontanthjælp, hvis din ægtefælle kan forsørge dig, eller hvis du selv eller din ægtefælle har en formue, som I kan leve af.

Modtager du førtidspension eller folkepension, kan din pension blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle eller samlever har supplerende indtægter af en vis størrelse.

Ydelsen beregnes ud fra blandt andet husstandens indkomst, så hvis indkomsten siger, falder boligstøtten.

Ift. kontanthjælpsloftet – altså grænsen for den samlede ydelse, du kan modtage, har samliv også betydning

På nogle af de ydelser, du tildeles efter serviceloven, kan det have betydning, om du er enlig. Det gælder f.eks. i forhold til merudgifter (§100), BPA-ordning (§96) og praktisk hjælp (§83).  Herunder også dine samlivsforhold. 

 

Kommunen skal altid konkret vurdere din samlede situation, når der skal bevilliges hjælp. Herunder også dine samlivsforhold.

Du skal lave et samlet regnestykke

Overordnet set betyder det ikke, at du ikke kan få hjælp eller udbetalt ydelser, hvis du ikke er enlig. Men hjælpens omfang/størrelse kan blive påvirket.

Det kan dermed få økonomiske og praktiske konsekvenser, hvis du flytter sammen med en anden – hvilket kan være vigtigt at have in mente, inden I træffer beslutningen.

Når du sætter dig og laver det store regnestykke, er det vigtigt også at have med i udregningen, at der kan være mange besparelser på f.eks. husleje, licens og forsikring ved at rykke to husstande sammen til en.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside kan du læse mere om de forskellige ydelser og finde information om, hvornår man er ’reelt enlig'.

Er jeg reelt enlig?

Der er ikke faste grænser for, hvornår en person er enlig eller samlevende. Vi lever forskelligt, og myndighederne skal altid lave en konkret vurdering af den enkelte borgers forhold. Efter loven betragtes en person som samlevende, når personen har fælles husførelse med en anden person, som det er muligt at indgå ægteskab med.

Du behøver ikke at bo sammen med en partner for at blive betragtet som samlevende. Det, der lægges vægt på, er, om I har fælles husførelse. Det har man, når man samlet set har de samme økonomiske og praktiske fordele, som gifte og samlevende har ved at være to om at betale faste og løbende udgifter og ved at være to om at udføre det praktiske arbejde i hjemmet.

Om du er enlig eller samlevende afhænger altså af, hvor mange økonomiske og praktiske fordele du har ved at have et forhold til en anden person.

Er du i tvivl, kan du kontakte Udbetaling Danmark, der kan vejlede dig.