Pårørende – hvilke rettigheder og muligheder har du?

Når dine nærmeste bliver ramt af en ulykke, har du som pårørende nogle muligheder og rettigheder ift. fravær, hjælp og støtte. I denne artikel vil vi forsøge at opridse nogle af de mest relevante støttemuligheder, hvis din ægtefælle eller samlever bliver ramt af en ulykke.

Desværre oplever pårørende ofte, at de selv skal opsøge information, hjælp og støtte. Dette kan være vanskeligt, når man ikke kender sine rettigheder og ikke har overskud til selv at være opsøgende, og måske heller ikke er i stand til at sætte ord på sine behov.

Derfor arbejder vi i UlykkesPatientForeningen politisk for at forbedre dine rettigheder som pårørendes, ligesom vi udvikler vores medlemstilbud, så de bliver endnu bedre målrettet de behov, du har som pårørende. 

Vi har blandt andet over for Socialministeren præsenteret en række forslag om ’akutløsninger’ og fleksibel hjælp til ulykkesramte familier, så de kan få midlertidig kompensation og aflastning der, hvor de enkelte familier oplever størst behov. 

På de næste sider har vi samlet nogle af de støttemuligheder, der er, når der er tale om en voksen ramt og en voksen pårørende. Der eksisterer andre støttemuligheder, hvis der er tale om pårørende til børn med sygdom eller handicap.

Fravær fra eget arbejde

Umiddelbart efter ulykken

En ansat har i henhold til ’Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager’ ret til fravær fra sit arbejde i umiddelbar forbindelse med en ulykkes indtræden – såkaldt force majeure. En ansat har endvidere ret til fravær i forbindelse med egentligt pasnings- og plejeorlov (dette uddybes under 'ansættelse af pårørende').

Med andre ord – hvis du får besked om, at en af dine nærmeste pårørende har været involveret i en ulykke, har du ret til fravær i umiddelbart tilknytning hertil. Retten til fraværet indebærer også, at arbejdsgiver ikke må fyre dig, hvis du udnytter din ret til denne type fravær.

Der fremgår dog ikke noget konkret af reglerne ift. ’force majeure’, men der er umiddelbart tale om fravær af kortere tid, og det skal aftales med den enkelte arbejdsgiver, evt. i dialog med din tillids-repræsentantg eller HR-afdeling.

Sygemelding

Retten til sygedagpenge/løn under sygdom er blandt andet betinget af, at du er uarbejdsdygtig pga. egen sygdom. Der kan naturligvis være situationer, hvor du pga. psykisk påvirkning er uarbejdsdygtig, men udgangspunktet er, at du ikke kan modtage sygedagpenge/løn under sygdom alene med henvisning til, at din ægtefælle har været involveret i en ulykke.

Ansættelse af pårørende

Der findes i Serviceloven regler om muligheden for at få egentlig pasnings- og plejeorlov, hvor du som pårørende får orlov fra dit arbejde og bliver ansat af kommunen til at varetage pasning og pleje af en nærtstående med fysisk eller psykisk handicap, langvarig alvorlig sygdom eller som er døende. Ansættelse kan dog kun ske i de tilfælde, hvor der er enighed om ansættelsen, og hvor den ramte har behov for massiv pleje.

Der findes også mulighed for at ansætte en pårørende til andre typer hjælp og støtte i hverdagen. Disse muligheder tager dog primært udgangspunkt i den ramtes behov. Det kan fx være ift. personlig og praktisk hjælp, BPA og i ganske særlige tilfælde ledsageordning.

Forventninger til pårørende

Ankestyrelsen har i en nyligt offentliggjort principafgørelse pointeret, hvordan kommunerne i udmåling af hjælp efter Serviceloven skal forholde sig til kompensation og inddrage hele husstanden i vurderingen af behov for og retten til hjælp. Her bliver det understreget, at kommunerne skal tage hensyn til pårørende og vurdere, hvorvidt disse har særlige forhold, der afholder dem fra at kunne deltage i fælles opgaveløsning.

Det fremgår af afgørelsen at:

”Enhver person i husstanden skal bidrage til at løse sin andel af de praktiske opgaver i hjemmet. En kommune skal derfor bedømme borgerens samlede situation og om nødvendigt inddrage oplysninger om eventuelt andre medlemmer af husstanden. En kommune kan lægge til grund, at et medlem af en husstand kan varetage sin forholdsmæssige andel af opgaverne i hjemmet, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Det kan være forhold som fx helbred, ressourcer og livssituation eller lignende. Hvis dette er tilfældet, skal kommunen undersøge og vurdere, i hvilket omfang den enkelte i husstanden, i lyset af sin situation, er i stand til at deltage i at løse de fælles opgaver i hjemmet. Den forholdsmæssige andel nedsættes konkret til, hvad der kan begrundes i de særlige forhold.”

Andre tiltag

Forslag om pårørendedage

EU Kommissionen og EU Parlamentet kom tidligere på året med et forslag om at indføre egentlige pårørendedage. Med forslaget skulle de pårørende sikres ret til fem ’omsorgsdage’ pr. år, hvor de altså kunne fokusere på at passe og pleje en nærtstående. Danske Patienter har hilst forslaget velkomment, men også påpeget behov for præcisering af reglerne. Forslaget er ikke vedtaget og vil først efterfølgende skulle implementeres i dansk lovgivning. Med andre ord vil det tage flere år før pårørende reelt får gavn af forslaget – hvis det vedtages.

Kurser til pårørende 

Omkring halvdelen af landets kommuner udbyder kurser til pårørende med titlen ’Lær at tackle hverdagen som pårørende’. Kurserne er et tilbud til dig, som er pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse. På kurset får du inspiration og redskaber til at tackle de problemer og udfordringer, der ofte følger med, når man er pårørende; f.eks. dårlig samvittighed, manglende overskud, følelsen af isolation og samarbejde med social- og sundhedsvæsenet. Det er også en mulighed for at møde ligesindede, ligesom underviserne på kurset selv er pårørende. Kurset består af 7 mødegange á 2,5 time pr. gang, og de er gratis.

Du kan læse mere om kurserne på laerattackle.dk eller på din kommunes hjemmeside.

Tilskud til psykolog

Det er også muligt via henvisning fra egen læge at få tilskud til psykologsamtaler, hvis du er på-rørende til personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom. Kontakt egen læge for at høre mere om tilskudsmulighederne.

Bøger

Kom godt videre efter en ulykke

UlykkesPatientForeningen har udgivet en håndbog til dig, der har en ulykke tæt inde på livet. Den er et forsøg på at samle og strukturere noget af den viden, du kan have brug for efter en ulykke – uanset om du selv er ramt, eller du er pårørende. I bogen får du gode råd fra både fagpersoner og ulykkesramte samt pårørende.
Læs mere og bestil den på ulykkespatient.dk/haandbog

Tæt på krise og sygdom
– kunsten at gøre en forskel og passe på sig selv.

En bog, der kommer med inspiration, trøst og støtte til dig, der er pårørende. Ud fra både privat og professionel erfaring præsenterer forfatteren dig for råd fra en række fagpersoner, ligesom du får indsigt i, hvordan andre, som har været i en lignende situation, har klaret sig igennem.

Læs mere om støtte til pårørende