Vi skal kunne stole på speciallægeerklæringen

Spørgsmål om erstatning efter en ulykke fylder naturligvis meget for den tilskadekomne og dennes pårørende. Derfor er det afgørende, at man kan stole på de speciallægeerklæringer, der udarbejdes i forbindelse med den tilskadekomnes forsikringssag.

Af Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen

På UlykkesLinien modtager vi ca. 3.000 henvendelser om året. Omkring 60 % af disse handler om forsikringer, økonomi og forsørgelse. Spørgsmål om erstatning efter en ulykke fylder naturligvis meget for den tilskadekomne og dennes pårørende. Derfor er det også afgørende, at man kan stole på de speciallægeerklæringer, der udarbejdes i forbindelse med den tilskadekomnes forsikringssag.

Desværre er det ikke altid tilfældet. På UlykkesLinien og i medierne støder vi ofte på historier fra mennesker, der oplever at komme til undersøgelse hos en speciallæge, der er udpeget af forsikringsselskabet, og som stiller sig kritisk over for de symptomer, den  ulykkesramte kommer med. Det skal sammenholdes med, at den speciallæge, den skadelidte selv har ønsket, bliver afvist, og de speciallæger, forsikringsselskaberne vælger, har udfærdiget massevis af erklæringer for de selvsamme selskaber.

Det er altså en væsentlig problemstilling, der går direkte ind i oplevelsen af retssikkerhed.

Uvildighed er afgørende

Et er om den enkelte speciallæge er uvildig, noget andet er – og formentlig lige så vigtigt – om vedkommende fremstår uvildig. Det har afgørende betydning for, om den efterfølgende bedømmelse, som et forsikringsselskab fremkommer med, vil blive opfattet som ikke præget af uvedkommende hensyn.

Hvis man skriver rigtig mange erklæringer for et eller ofte flere selskaber på de medicinsk set ”kontroversielle” skader som piskesmæld og hjernerystelser, så vil det være utænkeligt, at man ikke bliver påvirket af, hvad man grundlæggende fagligt mener, og af om man igen og igen bliver bedt om at udfærdige en erklæring.

Det er formentlig en mere ubevidst end bevidst mekanisme, men ikke desto mindre afgørende for tilliden til systemet.

Det skaber altså grundlag for en mere eller mindre begrundet mistillid til forsikringsselskaberne og speciallægerne og dermed til de erklæringer, der er så afgørende for, om den ulykkesramte får (den rette) erstatning eller ej. Den situation ser UlykkesPatientForeningen
med stor alvor og bekymring på.

Vi anbefaler retningslinjer på området

Vi må have et system, vi kan have tillid til – til gavn for de skadelidte, der skal kunne regne med at få den hjælp, de har betalt for, men også til gavn for selskaberne, der lever af at forsikre os.

UlykkesPatientForeningen vil derfor arbejde for ændring af den måde,  speciallægerne udvælges på. Der er behov for større åbenhed, så de skadelidte kan følge med i deres sagsforløb, herunder valg af speciallæger og brugen af dem. Vi anbefaler, at der arbejdes på retningslinjer, der beskriver under hvilke betingelser en speciallæge er uvildig (og dermed ikke er det) til at undersøge og udfærdige erklæringer. Der vil skulle indgå mange overvejelser, herunder både faglige krav og, hvordan en speciallæge eventuelt ikke længere kan være en del af den pulje af læger, der kan anvendes i forsikringssager.

Dernæst må man se på, hvordan der blandt disse uvildige speciallæger udpeges læger i den enkelte sag. Det sidste er formentlig ikke helt enkelt. Men det vil alt i alt øge tilliden til speciallægeerklæringen. Og det er det afgørende for UlykkesPatientForeningen.

Artiklen stammer fra medlemsmagasinet Livtag nr. 4, 2019.