Gå til hovedindhold

Andre legater

Se legater, du selv kan søge. UlykkesPatientForeningen har ikke noget med legaterne at gøre, så informationerne er blot en service til dig.

Kvinde sidder foran computer
 • Målgruppe og formål

  Allan Thomsens Mindefond har til formål, at støtte unge enkeltpersoner, som har været impliceret i motorcykelulykker og som derfor ikke er selvhjulpne men handicappede i større eller mindre omfang, og som kan have behov for støtte, genoptræning, hjælpemidler eller opmuntring i dagligdagen, som ikke ydes af det offentlige – det være sig hjælp til ferierejse, kurophold, specialbehandling, hjælp til specialtransport, køb, leje eller leasing af hjælpemidler og lignende.

  Denne støtte skal, fortrinsvis kunne ydes til personer, som på ulykkestidspunktet var bosiddende i et område, der indtil sidste kommunalreform, udgjordes af Århus og Viborg amter.

  Ansøgningstidspunkt

  Løbende

  Sådan søger du

  Ansøgning med sendes til MP Advokater, Mads Petersen, mp@mpadvokater.dk

  Ansøgningen skal være bilagt:

  • Ansøgning, med begrundelse for at ansøger finder sig egnet indenfor fondens formål.
  • Dokumentation for at man er omfattet af fondens målgruppe, dvs. at man har skader, som skyldes ulykke eller lign. fra en motorcykelulykke.
  • Opgørelse over forventede udgifter, fonde vil kræve yderligere dokumentation for udgifterne efter endelig bevilling.

  Kontaktinformation

  Allan Thomsens Mindefond kan kontaktes via MP Advokater, Mads Petersen, mp@mpadvokater.dk

  Bemærk

  UlykkesPatientForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til ovennævnte legat. Vi oplyser blot om det pågældende legat, og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier.

  Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

 • Læs om Aschengreens Legat og hvordan du ansøger

  Bemærk
  UlykkesPatientForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til ovennævnte legat. Vi oplyser blot om det pågældende legat, og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

 • Målgruppe og formål
  Direktør Emil Kraft & Fru Bertha Krafts Legat har til formål at ”uddele legatportioner til sygdomsramte eller deres pårørende. Der kan uddeles legatportioner til ubemidlede sygdomsramte til egentlig sygehjælp eller som økonomisk hjælp til den syge eller vedkommendes familie, for at afhjælpe nød, som har sin oprindelse fra sygdommen”.

  Legatportionerne kan tildeles syge eller pårørende til syge, der er ramt af bestemte sygdomme og medlem af den tilhørende patientforening. I denne gruppe er også trafik- og ulykkesskadede, som er medlem af UlykkesPatientForeningen.

  Legatet støtter fortrinsvis socialt dårligt stillede personer. Forældre kan ansøge på vegne af deres børn

  Krafts Legat har et samlet årligt uddelingsbeløb på mellem 500.000 kr. og 1 mio. kr. De typiske legatportioner er mellem 4.000 kr. og 15.200 kr.

  Læs mere om Legatet

  Ansøgningstidspunkt

  Der udbetales legater 3 gange om året. Fristerne for at søge er

  • 1. oktober
  • 1. februar
  • 1. juni

  Du får svar efter ca. 4 – 6 uger.

  Legatet efterspørger ansøgninger i 2022 og 2023. Der er derfor gode muligheder for at komme i betragtning til et legat, selv om der selvfølgelig ikke er nogen garantier.

  Sådan søger du

  Du ansøger via Legatets online ansøgningsskema. Der kan ikke sendes ansøgninger pr. mail eller post. Du skal starte med at oprette en profil og derefter udfylde få spørgsmål.

  Find ansøgningsskema 

  Du skal kort beskrive:

  1. Faktuelle oplysninger om ansøger
  2. Hvad søger du midler til (2–5 linjer)
  3. Din nuværende situation og planer for fremtiden (5-20 linjer)
  4. Hvilket beløb, du søger om
  5. Månedlig husstandsindkomst
  6. Bankoplysninger

  Du skal vedlægge:

  1. Årsopgørelse fra skattevæsenet for ansøger og for dennes ægtefælle/samlever. For mindreårige ansøgere uploades årsopgørelse for indehaver/-e af forældremyndigheden.
  2. Dokumentation for sygdom. Eksempelvis lægeattest, journaludskrift eller lignende.
  3. Evt. andre bilag, du mener er relevante

  Alle bilag skal være i PDF.

  Bemærk

  UlykkesPatientForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til det pågældende legat. Vi oplyser blot om muligheden, og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

 • Målgruppe
  Der ydes tilskud og anden form for støtte til sundhedsmæssig, socialmedicinsk o. lign. virksomhed, herunder navnlig:

  • Tilskud til sygdomsbehandling og rekreation.
  • Til sygdomsforebyggende og anden virksomhed inden for sundhedsområdet, herunder forskning og forsøg. Støtte til forskning kan kun ydes efter forudgående forhandling med de af staten oprettede forskningsråd.
  • Til oplysende virksomhed inden for sundhedsområdet. Der kan ikke ydes tilskud til afholdelse af eller deltagelse i konferencer, kurser o. lign., ligesom der ikke kan ydes tilskud til rejseudgifter og studieophold.

  Uddelingstidspunkt
  Uddelingen i forhold til punkt 1 og 3 finder sted i marts.
  Uddeling til punkt 2, forskning, finder sted hvert 2. eller 3. år.

  Adresse
  Ansøgningsskema kan rekvireres hos:

  Danmarks Sundhedsfond
  Palægade 5
  1261 København K
  Tlf: 33 46 22 24

  Bemærk
  UlykkesPatientForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til ovennævnte legat. Vi oplyser blot om det pågældende legat, og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

 • Målgruppe
  Til syge mennesker, der er i trang. Bevilliges alene patienter, der er hjemmehørende i Esbjerg, og som lider af sklerose, polio, leddegigt eller tuberkulose.

  Ansøgningsfrist
  Du skal ansøge inden den 1. juni.

  Uddelingstidspunkt
  Primo juli.

  Adresse
  DAHL
  Dokken 10
  6700 Esbjerg
  Tlf: 88 91 90 00

  Bemærk
  UlykkesPatientForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til ovennævnte legat. Vi oplyser blot om det pågældende legat, og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

 • Målgruppe

  • Du skal være erhvervsaktiv, og du skal, efter et rekreationsophold afholdt i sygemeldings-perioden, være i stand til lige umiddelbart efter opholdet at genoptage et arbejde. Du må dog godt have genoptaget dit arbejde med nogle få timer ugentlig. Du kan godt afholde opholdet i en ferie, men det er under forudsætning af, at ferien ligger imellem endt sygemelding og genoptagelse af arbejde.
  • Rekreationsopholdet skal være afsluttende led i en sygdomsbehandling, enten i forbindelse med et hospitalsophold eller en sygdomsperiode i hjemmet.
  • Rekreationsopholdet skal være anbefalet af din læge, speciallæge, eller hospitalets læge.

  Ansøgningstidspunkt
  Kan søges hele året.

  Uddelingstidspunkt
  Efter ansøgning.

  Adresse
  Ansøgningsskema skal sendes til:
  Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere
  Postboks 846
  Brøndbyøster
  2605 Brøndby

  Find ansøgningsskema og yderligere oplysninger på foreningens hjemmeside

  Bemærk
  UlykkesPatientForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til ovennævnte legat. Vi oplyser blot om det pågældende legat, og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

 • Målgruppe og formål
  Birthe Daells Fond giver penge til advokatbistand. Fondens formål er at sikre, at personer – også juridiske – som ikke har råd til at antage en advokat til at varetage deres sag, kan få bistand fra en advokat. Fonden kan – helt eller delvist – dække udgifter til advokatsalær i det omfang, det ikke bliver godtgjort hos modparten.

  Ansøgningstidspunkt
  Kan søges hele året. Advokatsamfundet, der administrerer fonden, holder dog lukket i juli måned.

  Sådan søger du
  Hvis du vil søge fonden om støtte, er det lettest at tale med den advokat, som i givet fald vil påtage sig sagen, og så lade advokaten indgive ansøgningen til fonden. Advokaten kan nemlig bedre vurdere de juridiske chancer for at vinde sagen eller opnå et positivt resultat.

  Ansøgningen må udover en sagsfremstilling (og evt. kopi af ansøgning om fri proces) indeholde oplysning om ansøgerens økonomiske forhold og størrelsen af det beløb, man søger om. Der er ingen ansøgningsformular. Ansøgningen skal sendes til Advokatsamfundets sekretariat.

  Ansøgningerne behandles som hovedregel skriftligt, hvor de sendes i cirkulation blandt fondsbestyrelsens medlemmer. Behandlingstiden er normalt to til fire uger. Støttetilsagn meddeles straks efter bestyrelsens stillingtagen i den enkelte sag. Ansøgning med relevante bilag skal sendes på mail til fondens sekretær Anne Junge: fonde@advokatsamfundet.dk.

  Advokatsamfundet
  Kronprinsessegade 28
  1306 København K

  Find yderligere oplysninger på Advokatsamfundets hjemmeside

  Bemærk
  UlykkesPatientForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til det pågældende legat. Vi oplyser blot om muligheden, og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

 • Målgruppe og formål
  Julie Seiferts Mindelegat har til formål at "yde værdigt trængende kvinder, der er hjemmehørende i Kongeriget Danmark hjælp til at søge helbredelse eller lindring for alvorlige sygdomme, herunder nervesygdomme, sukkersyge eller lignende".

  De væsentligste kriterier for tildeling af legatet er, hvor alvorlig sygdommen er, og hvor medtaget patienten er af sygdom og behandling.

  Legatportionerne er normalt på mellem 4.000 kr. og 10.000 kr. Der er to årlige uddelinger.

  Ansøgningstidspunkt og procedure
  Ansøgning kan indsendes inden den 15. april og 15. september, med uddeling 4-6 uger senere. Der skal anvendes et ansøgningsskema, der kan rekvireres ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert til fondens adresse eller per mail.

  Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest, der ikke må være mere end ca. 6 mdr. gammel, idet den skal indeholde en beskrivelse af sygdommen og patientens almene tilstand.

  Legatbestyrelsen består af tre medlemmer, heraf ét lægefagligt medlem, og efter vurdering af de indkomne ansøgninger foretages indstilling til uddeling.

  Adresse
  Julie Seiferts Mindelegat
  Advokat (H) Lars Behrend
  Skindergade 38, 1.
  1159 København K.
  Mail: lb@minervaadv.dk

  Bemærk

  UlykkesPatientForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til det pågældende legat. Vi oplyser blot om muligheden, og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

 • Se oversigt over legater og fonde administreret af Haldguttenberg Advokatfirma

  Bemærk
  UlykkesPatientForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til ovennævnte legat. Vi oplyser blot om det pågældende legat, og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

 • Målgruppe og formål
  Hvis du har behov for rekreation enten på grund af helbreds-, sociale-, økonomiske - eller andre personlige forhold, og du er selvhjulpen, så kan du søge om at få et af årets legatudlodninger hos Frænkels Legat.

  Der kan ansøges om ophold på Løgumkloster Refugium, Rekreationshjemmet Lysglimt i Gilleleje, Christiansminde ved Svendborg og Enagron Ecotourism Retreat på Kreta.

  Legatet udlodder legater til ophold på rekreationssted skattefrit indenfor 10.000 kr.

  Ansøgningstidspunkt og procedure
  Der skal anvendes ansøgningsskema, som kan findes og downloades på legatets hjemmeside.

  Ansøgning til rekreationsophold i 2022
  Ansøgning om rekreationsophold i 2022 fremsendes pr. brev i perioden tidligst fra den 1. december 2021 til den 31. januar 2022.

  Ansøgningsskema kan downloades her fra hjemmesiden fra den 1. december 2021.

  Adresse
  Frænkels Legat
  c/o Eva Nathan
  Præstegade 15
  6760 Ribe

  Du kan læse mere om legatet på deres hjemmeside her

  Bemærk
  UlykkesPatientForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til ovennævnte legat. Vi oplyser blot om det pågældende legat, og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

Veje til mere viden

Du kan selv finde flere fonde og legater i for eksempel Vejviser til legater og fonde, som kan lånes på landets biblioteker, eller ved at benytte online databasen legatbogen.dk.