Gå til hovedindhold

Personlig og praktisk hjælp

Hvis du har en funktionsnedsættelse, kan du få personlig og praktisk hjælp - i daglig tale hjemmehjælp.

En borger/patient med en personlig og praktisk hjælper

Du kan få personlig og praktisk hjælp, omsorg og pleje, hvis du har en midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Personlig og praktisk hjælp gives efter Lov om Social Service §83.

Udmåling af hjælpen

Kommunen tager udgangspunkt i dit behov, når den vurderer, hvor meget hjælp, du kan få. Kommunen har fokus på, hvad du aktuelt ikke kan, men også på, hvad du kan komme til at udføre.

Hjælpen leveres på en sådan måde, at du selv er så aktivt deltagende som muligt, og der arbejdes i så vidt muligt omfang på at gøre dig så selvhjulpen som muligt. Dette omtales som hverdagsrehabilitering.

I forbindelse med udmålingen er der også fokus på, om andre i husstanden kan udføre eller bidrage til at løse opgaverne, for eksempel ægtefælle eller voksne børn.

Der skal løbende følges op, så hjælpen tilpasses din aktuelle situation.

Serviceniveau versus individuel afgørelse

Alle kommuner skal fastlægge et serviceniveau, som danner udgangspunkt for, hvad kommunerne tilbyder borgeren af hjælp. Disse serviceniveauer er politisk vedtaget i hver enkelt kommune og kan derfor variere fra kommune til kommune.

Serviceniveauet skal dog fraviges, hvis borgerens behov taler for det. Det vil sige, at kommunen altid skal lave en konkret afgørelse med udgangspunkt i den enkelte borgers behov.

Hvis en kommune ændrer sit serviceniveau, skal hver enkelt borgers behov for hjælp revurderes med udgangspunkt i det nye serviceniveau og borgerens situation.

Klagemuligheder

Hvis du vil klage over selve afgørelsen – herunder også udmåling af ydelsen – skal du i første omgang henvende dig til kommunen.

Hvis kommunen fastholder deres afgørelse, sender de sagen videre til Ankestyrelsen. Klager over kommunens serviceniveau og selve sagsbehandlingen skal rettes til kommunen.

Mulighed for hjælp på ferie

Du kan ikke tage hjælpen med under midlertidige ophold i udlandet, men det er muligt at få hjælpen leveret, hvis du for eksempel er i sommerhus i Danmark. I sådanne situationer er det vigtigt, at du i god tid forud for ferien tager kontakt til visitationen i hjemkommunen, der så står for koordinering med din midlertidige opholdskommune.

Mulighed for selvbestemmelse

Hvis du er bevilliget hjælp efter Lov om Social Service, har du en række muligheder i forhold til selvbestemmelse.

Du har for eksempel ret til at bytte dine bevilligede ydelser ud med andre eller vælge et privat firma eller anden person til at udføre hjælpen. Kommunen skal i forbindelse med bevilling informere dig om disse rettigheder.

Klippekortordningen

Den såkaldte klippekortordning indebærer, at hver enkelt kommune selv definerer en gruppe af de svageste modtagere af personlig og praktisk hjælp, som tildeles en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen.

Borgeren kan selv frit disponere over hjælpen og for eksempel benytte den til ekstra rengøring, tøjvask eller en gåtur. Det er muligt at spare op af ordningen, så man kan få en større pulje timer til fx et længerevarende arrangement.