Gå til hovedindhold

Erstatning efter en arbejdsskade

Hvis du har fået en arbejdsskade, kan du være berettiget til at få erstatning og dækket dine udgifter til behandling.

Kvinde har ondt i nakken

Hvis du får en arbejdsskade, kan du få erstatning via arbejdsskadesikringsloven.

En arbejdsskade er en skade, der er sket i forbindelse med dit arbejde. Det kan være en arbejdsulykke, som du er udsat for under udførelse af dit arbejde, eller det kan være en sygdom, som du har fået på grund af dit arbejde (erhvervssygdom).

Sådan anmelder du din arbejdsskade

Hvis du kommer ud for en ulykke, har din arbejdsgiver pligt til at anmelde din arbejdsskade til arbejdspladsens forsikringsselskab.

Hvis du har fået en sygdom på grund af dit arbejde, har din læge eller tandlæge pligt til at anmelde erhvervssygdommen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis din arbejdsgiver eller din læge ikke anmelder ulykken eller sygdommen, kan du eller din fagforening selv anmelde den direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Du skal være opmærksom på, at en arbejdsulykke skal være anmeldt senest et år efter, ulykken er sket. Hvis du er blevet syg af dit arbejde, skal sygdommen anmeldes senest et år efter, at du eller din læge er blevet klar over, at sygdommen kan skyldes dit arbejde.

Du kan risikere at miste retten til erstatning, hvis fristen overskrides. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afviser som udgangspunkt sager ved overskridelse af fristen. Du kan dog opnå erstatning ved overskridelse af fristen, hvis du har et varigt mén eller tab af erhvervsevne grundet arbejdsskaden, og det kan dokumenteres, at skaden skyldes dit arbejde.

Anmeld arbejdsskade på virk.dk

Blanket til anmeldelse af erhvervssygdomme

Sådan får du erstatning for din arbejdsskade

For at du kan få erstatning eller godtgørelse for din arbejdsskade eller erhvervssygdom, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkende din skade eller sygdom som arbejdsskade.

I tilfælde, hvor du har været udsat for en ulykke, og din skade er beskeden, kan din arbejdsgivers forsikringsselskab også selv afgøre, om din skade er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Du kan altid forlange, at din sag også skal vurderes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Også hvis din arbejdsgivers forsikringsselskab vurderer, at din skade ikke kan anerkendes som arbejdsskade.

Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller arbejdsgivers forsikringsselskab anerkender arbejdsskaden, kan du være berettiget til godtgørelse og erstatning.

Forskellige typer af erstatning

  • Hvis dit varige mén som følge af skaden er på 5 procent eller derover, har du ret til en godtgørelse, der kompenserer for de gener, du har fået på grund af skaden eller sygdommen.

  • Hvis du på grund af din arbejdsskade har en varig lønnedgang på mindst 15 procent, har du ret til erstatning for tab af erhvervsevne. Du kan have ret til erstatningen i en midlertidig periode eller varigt.

  • Hvis du har behandlingsudgifter som følge af din arbejdsskade, kan du anmode din arbejdsgivers forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at få udgifterne dækket via arbejdsskadesikringen. Det kan være udgifter til genoptræning, medicin eller hjælpemidler.

    Behandlingerne skal være lægehenviste, og du kan kun få dækket udgifterne under behandlingen af din arbejdsskadesag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Hvis du har udgifter, der som følge af din arbejdsskade vil være varige, kan du også anmode om at få dækket disse udgifter. Det kan være briller eller proteser, der skal udskiftes løbende.

Hvis andre kan stilles ansvarlige for din arbejdsskade

Hvis en anden person kan gøres ansvarlig for din skade, kan du i nogle tilfælde også få erstatning efter Lov om erstatningsansvar. Det kan for eksempel være, hvis du falder ned fra et stillads, der ikke er sat ordentligt op.

Du skal kunne bevise, at en anden er ansvarlig for din skade ved for eksempel at tage billeder af skadesstedet, og du skal sende dit krav om erstatning til den pågældende eller den pågældendes forsikringsselskab.

Læs mere om erstatning efter erstatningsansvarsloven

Afgørelse i din sag

Din arbejdsgivers forsikringsselskab kan i de sager, hvor der ikke forventes at komme varige mén, selv vurdere og afgøre din arbejdsskade. De kan vurdere, at de vil betale dine behandlingsudgifter, selvom de samtidig vurderer, at du ikke vil få et varigt mén.

Når forsikringsselskabet afgør din sag, kan du altid vælge at få den forelagt for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det kan især være en god idé, hvis du ikke er enig i forsikringsselskabets afgørelse.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse i din sag på baggrund af de oplysninger, som forsikringsselskabet sender til dem, samt på baggrund af oplysninger fra dig og din arbejdsgiver. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indhenter derudover oplysninger om dit helbred fra din egen læge og eventuelle speciallæger, der har behandlet dig.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan også selv bede en speciallæge om at vurdere din skade. Du vil under sagens gang blive partshørt og på den måde få mulighed for at komme med bemærkninger til de akter, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil træffe deres afgørelse ud fra.

Mulighed for at klage

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse i din sag om de forskellige erstatninger og godtgørelser, har du mulighed for at klage over afgørelsen, hvis du ikke er enig i denne.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vedlægger altid en klagevejledning i deres afgørelser.

Hvis du klager, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring enten træffe en ny afgørelse eller sende klagen videre til Ankestyrelsen. Du skal være opmærksom på, at Ankestyrelsen har lov til at se på hele Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse og træffe en ny afgørelse på alle erstatningsområderne, så hvis du er tilfreds med en del af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, skal du være klar over, at denne kan ændres til ugunst for dig. Det kan derfor være en fordel for dig at drøfte afgørelsen med din fagforening eller en advokat, der har viden inden for erstatningsområdet.

Når din sag bliver behandlet i Ankestyrelsen, vurderer Ankestyrelsen de akter, der allerede ligger i sagen. De indhenter som udgangspunkt ikke nye akter. Ankestyrelsen træffer på baggrund af akterne en afgørelse, hvor du enten kan få helt eller delvist medhold i din klage, eller de kan afvise din klage.

Hvis Ankestyrelsen ikke mener, at din sag er tilstrækkelig oplyst, kan de sende din sag retur til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til fornyet behandling.
Hvis du ikke er tilfreds med Ankestyrelsens afgørelse, kan du betale en advokat for at vurdere din sag og eventuelt stævne Ankestyrelsen og få sagen afgjort i en retssag.

Læs mere om arbejdsskade og erstatning